مذهب : به شاخه و فرقه های دینی اطلاق میشود .مذهب ها ازنظر رویکرد ،تبلیغ، نوع هدایت باهم متفاوتند. باوجود اختلاف بین مذاهب در یک دین قرار میگرند